Klachtenprocedure

Wij stellen het erg op prijs als u een eventuele klacht over de school direct met de betrokkenen bespreekt. Het beste kunt u daarvoor een afspraak maken, afhankelijk van de aard van de klacht, met de groepsleerkracht, de directeur of de interne begeleider als onze schoolcontactpersoon. Wij zullen ons uiterste best doen om eventuele klachten zo snel mogelijk en naar zo groot mogelijke tevredenheid af te handelen.

Stichting De Haagse Scholen heeft voor al haar scholen de klachtenregeling vastgesteld. Als uw klacht naar uw mening niet afdoende op schoolniveau afgehandeld is of kan worden, dan kunt u de klacht voorleggen aan een van de vertrouwenspersonen van het bestuur.

Ook klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten vallen onder deze regeling. Er zijn twee nieuwe vertrouwenspersonen voor De Haagse Scholen benoemd, t.w. mw. M. Ferber en dhr. A. van der Zalm. Met ingang van 1 januari 2009 is de secretariële ondersteuning van o.a. de Landelijke Klachtencommissie samengevoegd met die van een aantal andere klachten- en geschillenorganisaties. Met de oprichting van de Stichting Onderwijsgeschillen is er nu één loket voor het gehele onderwijsveld ontstaan.

Mocht de bemiddeling door de klachtencommissie ook niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot Stichting Onderwijsgeschillen. Commissie Onderwijsgeschillen onderzoekt de klacht en beoordeelt na een hoorzitting of de klacht gegrond is. De commissie Onderwijsgeschillen brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij Onderwijsgeschillen indienen.