Leerplicht en schoolverzuim

Leeftijd. Leerplicht bestaat vanaf vijf jaar. Kinderen van vijf jaar mogen vijf uur per week worden vrijgesteld van schoolbezoek. Een beroep op deze vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij de directeur. Daar bovenop kan voor een kind van vijf jaar door de ouders aan de directeur nog eens vijf uur per week om vrijstelling worden verzocht. De Leerplichtwet bepaalt, dat buitengewoon verlof buiten de schoolvakantie alleen in bijzondere omstandigheden wordt toegekend. Verlof voor de duur van maximaal tien dagen wordt toegekend door de directeur. Voor meer dan tien dagen verleent de leerplichtambtenaar toestemming.

Vakantieverlof van maximaal twee weken wordt alleen toegekend wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de zomervakantie met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste en laatste twee lesweken van het schooljaar. Onder specifieke aard van het beroep wordt verstaan b.v. seizoensarbeid; u bent financieel afhankelijk van arbeid in de zomervakantie. Het verzoek dient schriftelijk, liefst vier weken van te voren, te worden aangevraagd m.b.v. het verlofformulier. Zo kan een aanvraag volgens de regels worden afgehandeld. Aanvragen, die later worden ingediend, kunnen niet meer volgens de regels worden afgehandeld en worden afgewezen.
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen met vakantie te gaan of om de grote drukte voor te zijn of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk. Het vakantieverlof wordt slechts eenmaal per schooljaar toegekend.

Verlof vanwege levensovertuiging. Uiterlijk twee dagen voor de gebeurtenis kan aan de directeur door de ouders om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging.

Verlof op basis van gewichtige omstandigheden gaat op dezelfde wijze.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:

  • Verlof voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten lesuren kan gebeuren.
  • Verhuizing, voor ten hoogste een dag
  • Bijwonen van een huwelijk in familieverband t/m de derde graad, binnen Den Haag ėėn dag, buiten de woonplaats twee dagen
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed-of aanverwanten in de eerste en tweede graad, duur in overleg met de directeur
  • Bij overlijden van bloed– of aanverwanten in de eerste en tweede graad
  • Bij ambtsjubilea en huwelijksjubilea van ouders of grootouders voor een dag (12 1/2 , 25, 40, 50, en 60 jaar). Dit geldt niet voor verjaardagen. Kopie van de kaart of uitnodiging is nodig voor de administratie.
  • Voor andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Over een verlof tot en met tien dagen beslist de directeur, binnen de daarvoor vastgestelde kaders van leerplicht.

Download hier het verlofformulier.

Te laat komen
Het begin van de dag is een belangrijk gezamenlijk moment. De leerkracht bespreekt met de kinderen het programma van de dag. Het is vervelend voor uw kind om dit moment te moeten missen. Is uw kind meerdere keren te laat op school of wordt uw kind te laat opgehaald, dan zal de groepsleerkracht dit met u bespreken. Alle vormen van verzuim worden geautomatiseerd verwerkt. Dit systeem wordt bij controle geraadpleegd .
Wanneer het kind meer dan drie keer te laat is gekomen, neemt de directeur schriftelijk contact met u op. Na zes keer te laat op school wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek met de directeur. Na negen keer te laat wordt de leerplichtambtenaar in kennis gesteld. Bij twaalf keer te laat wordt een proces verbaal opgemaakt en wordt een eventuele boete opgelegd.