MR

Als ouder/verzorger bent u in de school vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De gekozen vertegenwoordigers van de ouders en de teamafgevaardigden houden, in regelmatig overleg met de Oudervereniging (OVG), ook contact met het bestuur van De Haagse Scholen.De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs heeft bepaald dat zowel ouders als leerkrachten zitting hebben in de MR. De vijf gekozen vertegenwoordigers van de ouders en de vijf teamafgevaardigden houden, in regelmatig overleg met de Ouder Vereniging Galvanischool (OVG), contact met het bestuur van de Haagse Scholen.

De MR beoordeelt de beleidsvoornemens van de directie op basis van de bevoegdheden die de Wet Medezeggenschap Onderwijs haar geeft. De directeur kan op verzoek van de MR bij de bijeenkomst aanwezig zijn voor nadere toelichting en/of het verstrekken van advies. In het huishoudelijk reglement van de MR is o.a. vastgelegd de manier en de frequentie van vergaderen (om de zes weken) en de wijze van besluitvorming. De vergaderdata worden in de nieuwsbrief en op de website vermeld. De agenda’s en verslagen van de MR zijn op de website na te lezen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR streeft ernaar de open sfeer binnen de school te bevorderen, contacten met het bestuur van de Haagse Scholen te onderhouden en pro actief mee te denken over inhoudelijke zaken.

De oudergeleding: Rob Klein Twennaar, voorzitter
Annemarriët van Hut, secretaris
Simon van der Gaast, vice-voorzitter
Renee van Ingen
De teamgeleding: Marion Puijk
Sabine Vanderbroeck
Marjan ten Hoopen
Anja Luxemburg