Pestprotocol

Pesten is een akelig fenomeen dat in alle rangen en standen voorkomt. Het is belangrijk dat kinderen leren wat pesten met jezelf en met de ander doet. Wanneer op school signalen van pesten worden gemeld, nemen we actie. Met de kinderen waar het om gaat gaan we het gesprek aan en benoemen concreet welk gedrag direct moet stoppen. Niet alleen onder schooltijd, maar ook tijdens het overblijven of na schooltijd. In de betreffende groep wordt in een groepsgesprek met alle kinderen gesproken en worden afspraken gemaakt hoe te handelen en hoe elk kind de verantwoordelijkheid heeft, bij te dragen aan een fijne sfeer. We organiseren verscherpt toezicht juist in de wat vrijere situaties. Leerkrachten melden de signalen bij de interne begeleider, het team en de directie. Wanneer er geen verbetering optreedt, nodigen we de ouders van de betreffende kinderen uit en maken een gezamenlijk plan om het pesten te stoppen.
Wanneer de pestkop het pestgedrag niet positief kan ombuigen, zorgen we voor passende hulp en ondersteuning. Is dat nog niet afdoende dan volgen andere vergaande sancties als schorsing en/of uiteindelijk zelfs verwijdering.